Login

Inseri in num d'utilisader

Inseri in pled-clav

Jau hai emblidà mes pled-clav


Jau vi daventar commember da nossaistorgia.ch

Jau sun in'instituziun

Forum

Uschia funcziuna il TAG (0)

TAGs èn in instrument fitg prezius, saja quai per chattar documents u per navigar sin la plattafurma nossaistorgia.ch.

I sa tracta da chavazzins ch’ins po agiuntar als documents, in pau sco etichettas/adressas supplementaras. Per il solit è quai ils nums da las persunas che cumparan en il text u dals lieus, als quals il document sa referescha; ma ils pleds pon era denominar ideas, terms generals u periodas da l'istorgia.

Ch’ils TAGs èn plazzads dasper il document ha dus effects: per l'ina è la maschina da retschertga da la plattafurma buna da chattar svelt il document, sch'ins tschertga in dals chavazzins. Cun cliccar sin in TAG èsi da l'autra vart pussaivel d'arrivar sin ina glista cumpletta dals documents cun il medem TAG.

Scrit da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Ils 09/08/17 14:51

Inseri in cuntegn